COM FER UNA BONA MEMÒRIA D'UN PROJECTE

Departament de Tecnologia
IES Can Planas
Barberà del Vallès


COM ES FA UNA BONA MEMÒRIA DELS PROJECTES DE TECNOLOGIA?

Coberta :

• Títol del treball

• Assignatura

• Nom del/la professor/a

• Curs

• Nivell

• Nom/s dels/de les alumnes

• DataÍndex :

• Definició del projecte

• Explicació del projecte

• Dibuixos, plànols, esquemes,...

• Especejament: llistat dels materials

• Llistat de les eines.

• Temporalització: sessions que han calgut, feines fetes a cada sessió.

• Problemes sorgits i com els heu solucionat.

• Autoavaluació justificadaPresentació:• La memòria ha d’anar ben enquadernada en un fastener.

• Tingueu cura de la presentació.

• Repasseu el que heu escrit: el sentit de les frases, l’ortografia i la sintaxi.

INFORMÀTICA A 3r D'ESO

Començarem aquest curs repassant com s'ha de treballar amb un full excel. Repasseu el que s'hi diu a l'entrada d' Informàtica a 2n d'ESO.
El tema de repàs serà fer un estudi sobre l'alçada de l'alumnat a 3r d'ESO.
Començarem per fer una taula diferenciant les noies dels nois i l'edat i apuntarem l'alçada de cadascun i cadascuna de vosaltres. 
A partir d'aquí confeccionarem una taula excel individualment, la convertirem en gràfics i escriurem comentaris.
Un cop acabat, per grups de dos, creareu un power point on hi insertareu tota la informació que s'ha treballat.

CURRÍCULUM DE LES TECNOLOGIES A L'ESO

Podeu fer una ullada per consultar el nou, fins ara, currículum de les Tecnologies a l'ESO aquí.

LES COMPETÈNCIES BÀSIQUES A L'ESO

Podeu consultar les Competències Bàsiques a l'ESO al següent enllaç.

INFORMÀTICA A 2n d'ESO

Aquest curs treballarem el programa Excel. Aquest programa disposa de moltes funcions com a full de càlcul.

Un full de càlcul és un programa que permet manipular dades numèriques i alfanumèriques presentades en forma de taules.

L'Excel, doncs, permet introduir dades, realitzar càlculs complexes, aplicar fòrmules i fer gràfics estadístics a partir de les dades.

Les feines a realitzar les trobareu en el següent enllaç.