COM FER UNA BONA MEMÒRIA D'UN PROJECTE

Departament de Tecnologia
IES Can Planas
Barberà del Vallès


COM ES FA UNA BONA MEMÒRIA DELS PROJECTES DE TECNOLOGIA?

Coberta :

• Títol del treball

• Assignatura

• Nom del/la professor/a

• Curs

• Nivell

• Nom/s dels/de les alumnes

• DataÍndex :

• Definició del projecte

• Explicació del projecte

• Dibuixos, plànols, esquemes,...

• Especejament: llistat dels materials

• Llistat de les eines.

• Temporalització: sessions que han calgut, feines fetes a cada sessió.

• Problemes sorgits i com els heu solucionat.

• Autoavaluació justificadaPresentació:• La memòria ha d’anar ben enquadernada en un fastener.

• Tingueu cura de la presentació.

• Repasseu el que heu escrit: el sentit de les frases, l’ortografia i la sintaxi.